Магазин

Home Продукти Зимна течност за чистачки -60°С /ароматизиран концентрат/ 1литър.
Sevan_zima_-60

Зимна течност за чистачки -60°С /ароматизиран концентрат/ 1литър.

2.50лв.

Описание:

Зимна течност за чистачки -60°С /ароматизиран концентрат/ 1литър.

Състав: метилов алкохол, вода, нейоногенен ПАВ <5%, ПК, оцветител.

 За температурните показатели на разтворите вижте таблицата.

Изчерпан

Описание на продукта:

Описание:

Зимна течност за чистачки -60°С /ароматизиран концентрат/ 1литър.

Състав: метилов алкохол, вода, нейоногенен ПАВ <5%, ПК, оцветител.

 За температурните показатели на разтворите вижте таблицата.

 
Приложение:

Продукта се използва за почистване на стъклата на автомобила от отлагания от масла, сажди, прах и др. през зимния период. Изпарява се бързо и не оставя следи. Продукта ви гарантира перфектна видимост и комфорт.

 

 • Внимание:

  H225 Силно запалими течност и пари.
  H301 + H311 + H331 Токсичен при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване.
  Н370 Причинява увреждане на органите (Очи, централната нервна система). 

   
  Препоръки за безопасност:

  Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
  P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
  P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
  P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
  P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
  P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
  P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
  P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

   
  Начин на употреба:

  Ароматизираната зимна течност за чистачки SEVAN -60°С е концентрат. Продукта се разтваря предварително според таблицата, след което се налива в съда на стъклопочистващата система.

 •  
  Съхранение:

  Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство.

 

Допълнителна информация

Тегло 1.00 kg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Зимна течност за чистачки -60°С /ароматизиран концентрат/ 1литър.“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *