Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА  „ЕЛКОМ БС“ЕООД  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА https://www.avtomobilni-masla.com   И ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОКУПКИ ЗА СТОКИ ПРЕЗ НЕГО

 1. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ 

Чл. 1 (1) Настоящият документ представлява Общи условия, съгласно които „ЕЛКОМ БС“ ЕООД, ЕИК 203437459, със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 16, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, извършва продажба на стоки на своите ПОТРЕБИТЕЛИ посредством Електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет   https://www.avtomobilni-masla.com   наричан по-долу „Електронен магазин“. Приемането на настоящите Общи условия от Потребителите на Електронния магазин е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Електронния магазин и съответния Потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

(2) Приемането на настоящите Общи условия от Потребителя се извършва чрез маркирането на полето “ Прочел съм и съм съгласен с общите условия за ползване на сайта“ в рамките на процедурата по подаване на поръчка от Потребител, за който не се изисква регистрация и притежава статут на “гост” на Електронния магазин, и след като Потребителят е въвел изискваните от тези процедури лични данни.

II.ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Наименование на Доставчика: „ЕЛКОМ БС“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 16
3. Адрес за упражняване на дейността: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 16
4. Данни за кореспонденция: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 16, еmail: sales@avtomobilni-masla.com телефон: +359882052070
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203437459 (Търговски регистър към Агенция по вписванията).
7. Надзорни органи:
A. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
тел.: (02) 91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

 1. Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 8000, гр.Бургас, пл.”Гаров” № 18 и 18А
  тел.: 056 / 841246
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

Адрес и контакти на Комисия за защита на потребителите на територията на София-град и София – област:

Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3,4 и 6;

Тел: 02/933 0565 /гр. София/; 02/933 0563 /София – област/

Факс: 02/9884218

 1. Комисия за защита на конкуренцията
  София 1000, бул. “Витоша” №18
  Телефон: (02) 935 61 13
  Факс: (02) 980 73 15
  Уеб сайт: www.cpc.bg
  8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203437459

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

чл. 2. Сайтът e Електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://www.avtomobilni-masla.com   , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Електронния магазин стоки, включително и следното:

1.Да подават поръчки за покупка като “гости” на Електронния магазин, без изискване за регистрация и създаване на клиентски профил на Потребителя;

 1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронния магазин чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпна в интернет на адрес: https://www.avtomobilni-masla.com
 2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронния магазин;
 3. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с Електронния магазин, съгласно поддържаните от Електронния магазин начини за разплащане.
  5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Електронния магазин;
 4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин в Интернет.

Чл. 3. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 4. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронния магазин чрез интернет фейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес: https://www.avtomobilni-masla.com      или друго средство за комуникация от разстояние;

(2) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Потребителите имат право да поправят допуснати грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика. Доставчикът осигурява подходящи и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, като се предоставя възможност за  премахване на артикул от кошницата за покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка или на избрания начин на плащане.

(4) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Електронния магазин в Интернет. Всички цени, посочени в Електронния магазин са в български лева, с включено ДДС. Доставчикът си запазва правото едностранно да променя цените на предлаганите в електронния магазин стоки. Промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване в Електронния магазин. След извършена поръчка на определен артикул с променена цена, Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на извършване на поръчката.

(5) Доставчикът доставя заявените от Потребителя стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на Електронния магазин и съгласно настоящите общите условия.

(6) Цената на доставката е изцяло за сметка на Доставчика, независимо от стойността на поръчаната стока. Доставчикът използва услугите на куриерска фирма „СПИДИ“ АД. Доставката се извършва до посочен от Потребителя адрес или до офис на курирерска фирма „СПИДИ“ АД в съответния град. Обикновения срок за доставка на поръчки, направени чрез електронния магазин е  до 4 работни дни, след потвърждение на направената поръчка. Доставка на стоки не се извършва в неделя и в официални празници. Условията на доставката ще бъдат обявени на интернет страницата на Електронния магазин в раздел „ ДОСТАВКА И ПЛАЩАНИЯ“.

(7) В случай, че потребителят избере друга куриерска фирма, която да достави стоката, различна от „СПИДИ“ АД, тогава разходите за доставка на стоката са за сметка на Потребителя.

(8) В случай, че Потребителят желае да върне закупената стока,  разходите по връщане на стоката са сметка на Потребителя.

(9) Разходите за доставка на поръчки е за сметка на Потребителя, и когато последният желае закупените да бъдат доставени извън територията на Република България. В този случай, Потребителят следва да избере най-удобната за него куриерска фирма и да уведоми Доставчика за това на посочените в електронния магазин телефонен номер или електронен адрес.

(10) Всички поръчки се изпращат с опция преглед и тест преди заплащане. Когато Потребителят направи поръчка на два или повече различни размера /номера/ от един модел обувки, разходите по връщането на размера, който не съответства на този на Потребителя, се поема изцяло от последния.

Чл. 5. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя, спрямо който няма изискване за регистрация,  при извършване на поръчката.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН


Чл. 6. (1)  Електронният магазин предоставя възможност за подаване на поръчки от Потребителите, без регистрация, поради което за Потребителя не се генерират клиентски профил, име и парола.

(2) С попълване на данните си и натискане на бутона / чекбокса/ “ Прочел съм и съм съгласен с общите условия за ползване на сайта ”, при подаването на поръчка от Потребителя на Електронния магазин, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7.(1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящияте общи условия, достъпни на адрес:  https://www.avtomobilni-masla.com  

(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при изрършване на поръчката.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита сключен от момента на извършване на поръчка от Потребител, след натискане на бутона /чекбокса/  „Прочел съм и съм съгласен с общите условия за ползване на сайта“. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребители данни са неверни и заблуждаващи.

Чл. 8. (1) Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 1. Потребителят прави поръчка за покупка, за което не се изисква предварителна регистрация, чрез добавяне на желаните продукти в „Количката“, следвайки стъпките, указани в електронния магазин, за да завърши и изпрати съответната Поръчка;
 2. Добавянето на желаните продукти в „Количката“ без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката. Всеки добавен в количката продукт може да бъде закупен само ако е наличен;
 3. Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 5. Избор на способ и момент за плащане на цената.
 6. Потвърждение на поръчката.
 7. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката, чрез изпращане на електронно съобщение от Доставчика на посочения от Потребителя електронен адрес, съдържащо номера на подадената от Потребителя поръчка, поръчаната стока, дата на поръчката, начина на плащане и дължимата от Потребителя сума.

(2) Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока или да анулира направената от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми клиента в следните случаи:

 1. Съответните поръчани от Потребителите стоки не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка на по-рано обработени поръчки;
 2. Неприемане от страна на банката-издадел на Потребителя на трансакцията при онлайн плащане;
 3. Осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметката на Доставчика при онлайн плащания;
 4. Предоставените от Потребителя данни в Електронния магазин са непълни и/или грешни;
 5. Доставчикът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Потребителя продукт;
 6. В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка явно несъответства на пазарните цени на продукти от същия или подобен вид.

VI.СКЛЮЧВАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди поръчката чрез изпращане на електронно съобщение до Потребителя на посочения от него електронен адрес. Електронното съобщение, което обективира потвърждението на поръчката съдържа номера на подадената от Потребителя поръчка, поръчаната стока, дата на поръчката, начина на плащане и дължимата от Потребителя сума.

(2) Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от страна на Потребителя, Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при извършване на поръчката електронен адрес. Пълната информация, касаеща извършената покупка е изложена и е достъпна в изпратеното от Доставчика на Потребителя електронното съобщение, на посочения от Потребителя електронен адрес, което електронно съобщение обективира извършеното потвърждение на направената от Потребителя поръчка.

(3) Когато с една поръчка, Потребителят желае да закупи повече от една стоки, Доставчикът и Потребителят сключват отделни договори за покупко-продажба за всяка една стока. В този случай, Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(4) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока, това не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, направени с една поръчка и доставени на Потребителя едновременно.

(5) При упражняване правото на отказ от договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочи точно  и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правото си на отказ от договора.

Чл. 10.  Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките (авансово) или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Електронния магазин. Електронният магазин не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на поръчаните стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.

(2) Цената на стоките, с включени всички данъци и такси, се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Електронния магазин.

(3) Стойността на транспортните разходи за доставка са изцяло за сметка на Доставчика.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в електронния магазин на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Електронния магазин на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът е длъжен да посочи условията за доставка на отделните стоки в сайта на Електронния магазин.

(7) Доставчикът е длъжен да посочи преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на:

 1. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

  б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

  в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

  Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.

(2) Когато търговецът не е предоставил на потребителя информация за правото му на отказ от договора по чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор от в срок една година и 14 дни, считано от датата по чл. 14, ал. 1 от настоящия Договор

(3) Когато търговецът предостави на Потребителя информацията за правото на отказ в срок една година от датата по чл. 14, ал. 1 от настоящия Договор, Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в срок 14 дни, считано от датата на получаване на информацията по чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите.

(4) Когато Потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 2 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1.

(5) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора по ал. 1, Доставчикът е длъжен да му възстанови в пълен размер платените за продуктите суми, без разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от Договора. Възстановяването на платените за продуктите суми се извършва чрез използване на същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалното заплащане на стоката, освен ако Потребителят изрично не се съгласи за друг начин на възстановяване на платенит суми. При всеки случай, възстановяването на платените за продуктите суми няма да бъде свързано с разходи за Потребителя.

(6) Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(7) Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Потребителя по ал. 5, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(8) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора, и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(9) При упражнено право на отказ от договора Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките.

(10) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл.15. (1) Доставчикът е длъжен да предаде на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

(2) Доставчикът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Чл.16. (1) За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

 1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
 2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;
 3. е годна за специалната употреба, желана от Потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;
 4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които Потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

(2) Доставчикът не е обвързан с публичните изявления по чл. 16, т. 4 от настоящия договор, ако докаже, че:

 1. не е знаел и не е могъл да знае за направените публични изявления, или
 2. публичните изявления са били коригирани в момента на сключването на договора, или
 3. решението на Потребителя за закупуване на потребителската стока не е било повлияно от публичните изявления.

Чл. 17. Всяко несъответствие на стоката с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 18. Потребителят не може да оспори съответствието на стоката с договора за продажбата й, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.

Чл. 19. (1) При несъответствие на стоката с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай, Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Доставчика, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 20. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, Доставчикът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е изцяло за сметка на Доставчика и е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 21. (1) При несъответствие на стоката с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 20 от настоящия договор, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Доставчикът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

(3) Доставчикът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на Потребителя, чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 22 от настоящия договор, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 22. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на стоката или за постигане на споразумение между Доставчика и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на Потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 23. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 24.  При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 20 и 21 от настоящия договор.

Чл. 25. (1) Рекламацията се предявява пред Дотавчика или пред упълномощено от него лице.

(2) Рекламацията се подава устно или писмено.

(3) При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(4) При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 26. (1) Рекламацията на  стоката може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на стоката или за постигане на споразумение между Доставчика и Потребителя за решаване на спора.

Чл. 27. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

(2) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.

(3) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на Потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

(4) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Потребителя.

Чл. 28. Когато Доставчикът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 29. (1) Когато Ползвателят и Доставчикът не са определили друг срок за доставка, срокът за доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Доставчика чрез сайта на Електронния магазин на Доставчика.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(3) В случаите по ал. 2 на този член Доставчикът може да достави на Потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява Потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.

(4) Когато при условията на ал. 3 Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика, за което той уведомява Потребителя.

Чл. 30. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки чрез Електронния магазин.

Чл.31. (1) При договори, при които Доставчикът изпраща стоките на Потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

(2)Когато Потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от Потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца, рискът преминава върху Потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда Потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

VIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 32. Всички продавани в електронния магазин стоки  са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Закона за защита на потребителите.

Чл. 33. Всяка направена от Потребителя рекламация във връзка със законовата и търговска гаранция на предлаганите от Доставчика стоки се уреждат от Производителя на съответната стока чрез Доставчика.

(2) Срокът за предявяване на рекламации, включени в предоставена от Доставчика търговска гаранция е 30 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Чл. 35. Заявлението за предоставяне на търговска регистрация съдържа задължително уредената в чл. 119 от Закона за защита на потребителите информация на български език.

Чл.36. Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:

1. Продукт, който е използван, без да са спазени указанията за поддръжка.

 1. Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.
 2. Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.
 3. Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.
 4. Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др.подобни.
 5. Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица.
 6. Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица;
 7. Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията;
 8. Отстраняване на повреди, получени вследствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл. 37. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 30 работни дни.

Чл. 38. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен когато се касае за скрити недостатъци.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Чл. 39. (1) Доставчикът защитава личните данни на Потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и българското законодателство, уреждащо защита на личните данни. Доставчикът може да използва личните данни на Потребителите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът се задължава да не предоставя станалите му известни лични данни на Потребителя без негово изрично съгласие, освен когато се касае за изпълнение на поетите от Доставчика договорни задължения, както и когато е необходимо, за да бъдат спазени законови задължения на Потребителя. В тази връзка, Доставчикът има право да разкрие предоставените му от Потребителя лични данни  на дружества, извършващи доставка, куриерски фирми, въшни консултанти и специалисти, адвокати, счетоводители, банки и други. В този случай, Доставчикът предоставя на изброените субекти само необходимите им лични данни за предоставяне на съответните услуги, като в този случай лицата, на които Доставчикът е предоставил личните данни на Потребителя, са длъжни да осигурят поверителност и да не я използват за каквато и да било друга цел, различна от тази за която са предоставени. Доставчикът ще предостави личните данни на Потребителя, само след като се е уверил, че лицата, на които ги предоставя са осигурили необходимото ниво на сигурност, съобразно законодателството на Република България и Европейския съюз.

(2) Лични данни, предоставени от Потребителя, могат да бъдат предоставяни и по искане на компетентните контролни и регулаторни органи, съгласно законодателството на Република България, в това число Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, на съд или прокуратура, на органи на МВР,  както и на всички други органи и институции, на които, съгласно действащото законодателство сме длъжни да предоставим лични данни.

(3) По всяко време Потребителят може да изиска от Доставчика да му предостави информация, относно това какви негови лични данни ползва, съхранява и обработва, като подадете до Доставчика запитване в писмена форма.

(4) По всяко време, Потребителят има право да поиска коригиране, изтриване или актуализиране на неговите лични данни.

(5) Потребителят има право да поиска блокиране на личните му данни или ограничаване на тяхната обработка в предвидени от закона и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) случаи, както и да възрази срещу обработването на личните му данни, когато има законни основания за това, както и да оттегли съгласието си за събиране, съхраняване и използване на предоставените лични данни.  Оттеглянето на съгласието няма да засегне обработените до момента на оттеглянето лични данни.

(6) Във всеки случай, в който потребителят, счита че са нарушени  правилата, касаещи защитата на личните данни, има право да сезира Комисия за защита на личните данни, чрез подаване на жалба.

(7) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и действащото българското законодателство, уреждащо защита на личните данни, за което е създадена и Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес: https://www.avtomobilni-masla.com   , и която Политика за защита на

личните данни представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

(8) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика, само след като се е запознал с Политиката за защита на личните данни на Доставчика и чрез  маркиране на полето /чекбокса/ „Съгласен съм с обработка на личните ми данни“.

Чл. 40. (1) Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на извършване на поръчката обстоятелства и  лични данни, с оглед изпълнение на поетото от Доставчика договорно задължение за продажба и доставка на стоки.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 41. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на Електронния магазин.
(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

 1. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

 1. след публикуването им на Електронния магазин на Доставчика и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
 2. с изричното му приемане от Потребителя чрез маркиране на полето /чекбокса/ „Прочел съм и съм съгласен с общите условия за ползване на сайта“ .Чл. 42. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес: http://www.hippoland.net, https://www.klondikeweb.com/, https://www.avtomobilni-masla.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 43. Настоящите общи условия и договора между Потребителя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните, в случай на неизпълнение на задълженията на друга страна;
 4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 5. в случай на упражняване правото на отказ от сключения договор, съгласно Закона за защита на потребителите;
 6. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

Чл. 44. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва Електронния магазин в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 45. Доставчикът и Потребителят няма да носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорно обстоятелство. В този случай, всяка една от страните има правото в 14-дневен да уведоми другата страна, че прекратява договора, без да дължи на другата страна обезщетения за каквито и да е претърпение вреди.

XIV. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 46. Цялото съдържание на Електронния магазин на Доставчика, включително текстове, снимки, графични изображения са собственост на Доставчика и могат да бъдат ползвани само от него. Съдържанието може да се използва от Потребителите само за лични цели, но не и за публични или търговци цели. Всяко различно използване на Съдържанието на сайта представлява нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика, което има своите гражданскоправни последици.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 47.  Потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Чл. 48. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 49. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 50. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

При възникване на спор и в случай, че не може да се стигне до споразумение между Доставчика и Потребителя, удовлетворяващо и двете страни по спора, може да изполвате към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

Чл. 51. Настоящите общи условия са приети от управителя на Доставчика и последната промяна в тях е от 31.05.2018г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КЪМ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЕЛКОМ БС“ЕООД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА https://www.avtomobilni-masla.com   И ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОКУПКИ ЗА СТОКИ ПРЕЗ НЕГО

 

Приложение № 7

към чл. 47, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,

в сила от 25.07.2014 г.)

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
  II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата:

а) при договор за продажба: “датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.”; или

б) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: “датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.”;

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес, телефонен номер, и електронен адрес,  и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление на електронен адрес:  sales@avtomobilni-masla.com . В този случай, ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение за получаването на отказа.

Можете да упражните правото си на отказ и чрез писмо, изпратено по пощата на адрес на управление на „ЕЛКОМ БС“ЕООД, ЕИК 203437459,  а именно: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, к-с Славейков“, бл. 16

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. /  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЕЛКОМ БС“ ЕООД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА https://www.avtomobilni-masla.com     И ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОКУПКИ ЗА СТОКИ ПРЕЗ НЕГО/

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без разходите за доставка към Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

В случаите, когато сте получили стоки във връзка с договора, към момента на упражняване на правото си на отказ, очакваме да ни изпратите стоките на адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, к-с „Славейков” бл.16 , или да върнете обратно стоките в някой от физическите ни магазини, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневни срок.

Уведомяваме Ви, че ви трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КЪМ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЕЛКОМ БС“ЕООД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА  https://www.avtomobilni-masla.com   И ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОКУПКИ ЗА СТОКИ ПРЕЗ НЕГО

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

ДО: „ЕЛКОМ БС“ЕООД, ЕИК 203437459, със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, к-с Славейков“, бл. 16, email: sales@avtomobilni-masla.com , телефон: +359882052070

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:
– Поръчано на ………………………………,получено на ………………………………………………………
– Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………………………………
– Адрес на потребителя/ите:………………………………………………………………………………………
Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата:…………………..                             Подпис на потребителя/ите…………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

 

 

 

BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekHungarianItalianPolishPortugueseSpanishUkrainian

Enter your keyword